سخن شهردار

خداوند را شاکرم که نعمت خدمتگزاری به مردم عزیز ، شریف، مومن، با وفا، صبور، ولایت مدار و عاشق نظام مقدس جمهوری اسلامی را به بنده عطا فرموده است. موجب فخر و مباهات بنده است که مسئولیت خدمتگزاری در شهری را به دست آورده ام، موجب فخر و مباهات بنده است که مسئولیت خدمتگزاری در شهری را  ...ادامه

وظایف شهرداری

ماده 44 وظایف شهرداری به شرح ذیل است :

 1 –ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه . 2 -تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائله ممکنه . تبصره 1 -سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پـارک هـا و بـاغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شـهرداری مکلـف اسـت از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأسـا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبـل از تصـویب ایـن قـانونر شـهرداری مکلـف اسـت نسـبت بـه برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشـته باشـند بـا نظـر کمیسـون مقرر در ماده 22 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف اسـت رأسـا و بـه وسـیله مـأمورین خـود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبـور حـق ادعـای هیچگونـه خسـارتی نخواهند داشت . تبصره 2 -احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا مـوقعی کـه وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است . تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند بـا تصـویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود.این قبیل شهرداری ها می توانند با تصـویب انجمـن شـهر و تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشـتی عمـل نماینـد واگذار کنند . تبصره 3 -مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصـویب ایـن قـانون بـه عهـده داشـته انـد و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشدر می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند . تبصره 4 -شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت سـاختمانی و مواد رسوبی فاضالبها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساند . محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زبالـه بـه کود به تشخیص شهرداری خواهد بود...ادامه مطلب

جاذبه های گردشگری

برو بالا

Template Design:Dima Group